FABOX.RU                   
дипломы,курсовые,рефераты,контрольные,диссертации на заказ
Рефераты Психология

Просмотр реферата - 10 теми по психології і педагогіці

10 теми по психології і педагогіці


Скачать реферат 10 теми по психології і педагогіці в zip архиве

ІНТЕЛЕКТ

Це наша здібність усвідомлено адаптуватися до оточуючого серсдовища, тобто це глобальна здібність розумно діяти, раціонально мислити і добре справлятися з з життевими обставинами.

В науці є 120 комбінацій інтелекту:

Кокретний

Практичний

Абстрактний

Потенціальний

Набутий

та ін.

Потенціальний інтелект:

Найважча форма – ідіотія – мова і мислення фактично відсутні, переважають емоції. Словарний запас – 800 слів для середніх тобто імбецилів. Вони схильні до сліпого подражання, але прагнуть жити самостійно.


V Легка форма – дибільність. Поведінка їх дорсить адекватна і самостійна, мова розвинута, тому їх не одразу можна помітити, але є дефекти мислення.

Вони все розуміють буквально. Вони легко пристосовуються до життя, за винятком науки і освіти.

Потенціальний інтелект залежить від фіз. та психічного стану матері

ІМІДЖ

Особистий імідж - це явище середовища в тому плані що він виявляється, як людське визначення, як ставлення до особи певної групи людей.

Імідж – це образ, тобто форма життед. людини, завд’ки якій виставляється на люди сильнодіючі цільові характеристики: вихованість, ерудиція, професіоналізм.Але насамперед треба відзначити соціально-рольове призначення одежі.Є фірмена і сольна одежа.

Аби досягти певних успіхів у бізнесі, необхідно окрім зов. вигл. мати певні риси характеру.Але є риси які повинні бути притаманні людині будь якого фаху:

. Впевненість

. Доброзичлевість

. Творча енергія


У процесі зміни себе до бажаного образу Д.Скотт виділяє 3 ключові стадії і подає технологію їх упровадження:

визначити що ви хочете в собі змінити, або яким стати;

скласти подумки сценарій, щоб уявити себе в новій ролі;

впровадьте свій новий сценарій у життя;

.

якщо ви повірете самі, що “ви” уже “не ви”, то інші повірять також.

ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ

Античність


Перші поняття про психіку були пов’язані з аналізом – найдревнішими поглядами, згідно яким у всього, що існує на світі є душа. Згшідно Платону душа у людини існувала до того як поєдналась з тілом. Вершиною античної психології є “вчення про душу”, Арістотеля.

Середні віки


Душа є божественним, неприродним почятком, і тому вивчення духовного життя повинно бути підкорене.накопичувався конкретний матеріал про атомно- фізіолог. особливості людського організму, як одної з основи психіки/Авіцена, Аверсосам і кассиман – вперше ввили термін “психологія”

Психологія XVII ст.

З 17 ст. Починається нова епоха в розвитку псих. знань. Вона характерезується спробами осмислити душевний світ людини переважно заг.- філосовських, розумово здорових позицій, без необх.експерементальної бази.
Деккарт – заклав основи детерміністичної концепції поведінок.

XVIII ст.зародження імпіричної психіки

Термін “емпірична психологія” ввів німецький філосов Вольфом, для позначення напряму в психологічній науці, основний принцип полягає у спостереженні за конкретною психологією, явищами, їх класифікації. Локк розглядає душу, як пасивну, але здатну до сприйняття середовища,порівнює її з чистою доскою, на якій нічого не написано.

XIX ст. Психологія стає самостійною наукою

Виділення психології, як самої науки відбулося в 60-р.р. Воно було пов’язано зі ставленням спеціальних наукових-дослідж. установ – психологічних лаболаторій та інститутів. Тітченер був засновником та лідером структ.псих.

МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Метод – це спосіб, підхід, інструмент, яким користується певна наука для дослідження закономірностей і категорій, що становлять її предмет.

До методів відносяться:

спостереження – це найбільш поширений в практиці роботи школи метод.

Бесіда і інтерв’ю.

Педагогічний експеремент.

Анкетування.

Метод рейтенгу – це оцінка різних сторін діяльності компетентними суддями.

Метод узагальнення незалежних характеристик.

7. Вивчення продуктів діяльності.

ВИМОГИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО НАУКОВОГО МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ.

ФІКСАЦІЯ ОТРИМАНИХ ФАКТОРІВ

ЦІЛІСНІСТЬ

ВИДИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ:

ЗОВНІШНЕ

ВНУТРІШНЕ

ВКЛЮЧНЕ

ПОБІЧНЕ

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПОДОЛАННЯ

СТАНУ

ТРИВОЖНОСТІ


10 етапів подолання стану тривожності:

Займіться справами,роботою замість того щоб засихати від суму.

Не дозволяйти собі засмучуватись через ніщо, про яке ви і всі інші скоро забудуть.

Спробуйте навчитись рахуватись з неменучим.

Думайте і робіть, як щаслива людина, і ви відчуєте себе счасливим.

Ніколи не зводьте рахунки з великими ворогами, тому що якщо ви будете це робити, ви зробите гірше лише собі.

Пам’ятайте про те, що єдиний засіб досягти щастя полягає не в тому щоб чекати подяки а у тому, щоб отримати радість коронних справ, які ми робимо один одному.

Пам’ятайте: вдячними не народжуються, ними стають; звідси слідує :якщо ви хочете щоб ваші діти були вдячні – навчіть їх.

Рахуйте свої щасливі миті, а не неприємності.

Не треба наслідувати дії інших, апошукайте себе і залишайтесь собою.

10. Кожен день робіть добрі справи, щоб інші вам усміхались.

ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Зміст освіти вмзначається такими документами:

навч. плани, навч, програми, підручники, навч. посібники.


Навч. план – це держ. норм. документ, який визначає підсумоване навантаження студентів, його розділ за етапами навч., тобто установлює перелік предметів, обов’язкових для вивчення в усіх нач. закладах, а такожрухомий компонент, що включає навч. предмети, які вводяться за розсудом регіонів і навч. закладів.

НАВч. ПРОГРАМА – ЦЕ ДЕРЖ. ДОКУМ. У яКОМУ РОЗКИВАєТЬСя ЗМіСТ ОСВіТИ З
КОЖНОГО ПРЕДМЕТА В КОЖНОМУ КЛАСі і ВИЗНАчАєТЬСя СИСТЕМОЮ НАУК ЗНАНЬ,
СВіТОГЛяДНИХ і МОР.-ЕСТЕТИчНИХ іДЕЙ, ПРАКТИчНИХ УМіНЬ і НАВИчОК, ЩО їХ
НЕОБХіДНО ОПАНУВАТИ ТА КіЛЬКіСТЬ ГОДИН ТА їХ ВИВчЕННя.

ПІДРУЧНИКИ – ЦЕ КНИГА ЩО ВИКЛАДАє ОСНОВНИЙ ЗМіСТ НАВчАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ
ВіДПОВіДНО ДО ПРОГРАМИ.

НАВЧ.ПОСІБНИК – ЦЕ КНИГА, ЗМіСТ яКОї АБО ПОВНіСТЮ ВіДПОВіДАє НАВч.
ПРОГРАМі, АБО НЕ МіСТИТЬ ЕМПіРИчНИЙ МАТЕРіАЛ, ЩО СЛУЖИТЬ ЗАКРіПЛЕННЮ
ОСНОВНОГО ТЕОРИТИчНОГО МАТЕРіАЛУ.

РОДИННЕ ВИХОВАННя


Розробка теорії сімейної педагогіки в 70-80х рокахбула повязана в основному з проблемою “школа і сім’я”. Здебільшого теоретично обгрунтувались розділи педагогічної пропаганди серед батьків-ідейно-політичне виховання в сім’ї, патріотичне та інтернне виховання,моральне, статеве, трудове, естетичне, фізичне.Концепція полягала в тому, що нормальна здорова сім’я маєпереймати і доносити зі школи державний вплив.

І НАВПАКИ УчЕНЬ чЕРЕЗ СіМ’Ю МАВ ЗРОСТИ ПЕРЕДОВИМ ШКОЛяРЕМ. ОДНАК У ТЕОРії
СИМЕЙНОї ПЕДАГОГіКИ, яКА ГРУНТУєТЬСя НА ОСОБИСТОМУ ПРИКЛАДі БАТЬКіВ, ТА їХНЬОМУ іНДИВіДУАЛЬНОМУ ПіДХОДі ДО СВОєї ДИТИНИ, НА ВЗАєМОДії ПЕДАГОГіВ і
БАТЬКіВ, САМЕ Ці МЕТОДИ МАЙЖЕ НЕ ВРАХОВУВАЛИСЬ.

ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД БАТЬКіВ, яК ГОЛОВНИЙ ПРИКЛАД СіМЕЙНОГО ВИХОВАННя,
ПОРіВНяНО З УСіМА іНШИМИ МЕТОДАМИ і ЗАСОБАМИ МАє НАЙБіЛЬШИЙ ВПЛИВ, яК У
ПОЗИТИВНОМУ ТАК і В НЕГАТИВНОМУ ПЛАНі. НАСЛіДУЮчИ БАТЬКА і МАТіР ДИТИНА
ЗАСВОЮє СіМЕЙНі ТРАДИЦії, ЦіННОСТі. БАТЬКАМ НЕ СЛіД МОАЛіЗУВАТИ НАВКОЛО
ПОЛіТИКИ, РЕЛіГії, ВИСЛОВЛЮВАТИ СВОє НЕВДОВОЛЕННя НАВКОЛИШНИМ – ДИТИНА чЮЙНО ВЛОВЛЮє їХНЮ СПРАВЖНЮ ПОЗИЦіЮ, ПОДіЛяє ХАРАКТЕРНі ОЗНАКИ СіМЕЙНОГО
ПОБУТУ.
КОНФЛіКТНі СИТУАЦії В СіМї МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИДО РОЗВИТКУ ПОЗИТИВНИХ, чИ
НЕГАТИВНИХ РИС і яКОСТЕЙ У ДіТЕЙ яК чЛЕНіВ СіМ’ї. РОЗЛУчЕННя БАТЬКіВ
ПЕРЕВАЖНО ПРИЗВОДИТЬ ДО ПЕДАГОГічНОї ЗАНЕДБАНОСТі і ПОчУТТя БЕЗСИЛЛя В
ДИТИНі. НЕРіДКО ЦЕ НЕГАТИВНЕ РОЗДВОєННя В її ДУШі.

Обзор других работ по психологииОсобенности развития личности интеллектуально одарённых детей

/TD>

70,33

37,73

49,53

Результаты диагностики состояния агрессии подростков (одарённые) опросником А.Басса-А.Дарки

Особенности проявления агрессии одарённых детей

 Читать       

Christmas in Britain (Рождество в Британии)

p> On the eve of the Christmas children hang their stockings so that
Santa Claus could put presents into them : oranges, sweets, nuts and if the child didn't behave properly Santa Clause can put there a piece of coal as punishment.

Santa Claus got his name from a man known as St.Nickolas who lived in
Asia in the fourth century. He gave his wealth to the poor and often to children. After he died the Dutch brought this legend to colonial America. Soon the Dutch name Sinter Kluas became
Santa Claus.

Carol singing is an essential part of Christmas. No church or school is without its carol service. Carols may be traditional or by known composers they can express different feelings. Carols appeared in Christmas history about the fifteenth century.

Usually children come around in the evening to the front doors and start singing carols and the people living in these houses give children candies, nuts, pies and so on, to thank them for carol singing.

A ty   Читать

  
© 2000 — 2017, Все права защищены